National Merit Finalist

National Merit Finalist
Posted on 02/07/2019
National Merit FinalistCongratulations to our National Merit Finalist, Joshua Kolenbrander, Joshua Ou, and Pujita Shukla!